ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索

java基础(10)---leetcode的String、数组以及集合的一些使用

2019-10-14 23:52:11??阅读:12??来源: 互联网

标签:10?java?String?nums?int?static?return?public


整数

一、整数反转_7

/*
12345 变成 54321
*/

public class 整数反转_7 {
  public static void main(String[] args){
    int x = 12345;
    System.out.println(reverseInt(x));

  }

  public static int reverseInt(int x){
    int res = 0;
    while (x != 0){
      int pop = x % 10;
      if (res > Integer.MAX_VALUE / 10 || res == Integer.MAX_VALUE && pop > 7) return 0;
      if (res < Integer.MIN_VALUE / 10 || res == Integer.MIN_VALUE && pop < -8) return 0;
      res = res * 10 + pop;
      x /= 10;
    }
    return res;
  }
}
View Code

?

数组

一、两数之和_1(数组)

/*
给定一个整数数组 nums?和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那?两个?整数,并返回他们的数组下标。
你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。
示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]
 */

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class 两数之和_1 {
  public static void main(String[] args){

    int[] nums = {1,2};
    int target = 3;
    //法一:
    int[] result = method1(nums,target);
    System.out.println( result[0] + "" + result[1] );
    //法二:
    int[] result2 = method2(nums,target);
    System.out.println(result2[0] + "" + result2[1]);
  }

  //法一:两次遍历,时间O(n2),空间O(n)
  public static int[] method1(int[] nums, int target){
    for (int i = 0; i < nums.length; i++){
      for (int j = i+1; j < nums.length; j++){
        if (nums[i] + nums[j] == target){
          return new int[] {i,j};
        }
      }
    }
    throw new IllegalArgumentException("No such target");
  }

  //法二:采用字典存储,时间O(n),空间O(n)
  public static int[] method2 (int[] nums, int target){
    //遍历一遍,存储到map中,key为nums值,value为索引
    Map map = new HashMap();
    for (int i = 0; i < nums.length; i++){
      map.put(nums[i] , i);
    }
    // 遍历第二遍,查看target-nums[i] 是否在字典中
    for (int i = 0; i < nums.length; i++){
      int tmp = target - nums[i];
      if (map.containsKey(tmp) && map.get(tmp) != i) {
        return new int[]{i, map.get(tmp)};
      }
    }
    throw new IllegalArgumentException("No such target!");

  }

}
View Code

二、三数之和_15(数组)

/*
给定一个包含 n 个整数的数组?nums,判断?nums?中是否存在三个元素 a,b,c ,使得?a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],

满足要求的三元组集合为:
[
 [-1, 0, 1],
 [-1, -1, 2]
]

*/

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class 三数之和_15 {
  public static void main(String[] args){
    int[] nums = {-1,0,1,2,-2,4};
    threeSum(nums);
  }

  public static List<>> threeSum(int[] nums){
    List<>> ans = new ArrayList<>>();
    int len = nums.length;
    if (nums == null && len < 3) return ans;
    Arrays.sort(nums); // 排序
    for (int i = 0; i < len; i++){
      if (nums[0] > 0) break; //如果第一个数大于0,直接退出
      while (i > 0 && nums[i] == nums[i-1]) continue; //去重
      int L = i+1, R = len - 1;
      while (L < R){ //两数之和
        int sum = nums[i] + nums[L] + nums[R];
        if (sum == 0){
          ans.add(Arrays.asList(nums[i],nums[L],nums[R]));
          while (L < R && nums[L] == nums[L+1]) L++; //去重
          while (L < R && nums[R] == nums[R-1]) R--; //去重
          L++;
          R--;
        }
        else if(sum < 0) {
          L++;
        }
        else if (sum > 0){
          R--;
        }
      }
    }
    return ans;

  }
}
View Code

三、删除排序数组中的重复项_26 (数组)

/*
给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。

不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。

示例?1:

给定数组 nums = [1,1,2],

函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。

你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例?2:

给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],

函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。

你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
 */

public class 删除排序数组中的重复项_26 {
  public static void main(String[] args){
    int[] nums = {1,1,1,2,2,3,4,4,5};
    System.out.println(removeDulplicates(nums));
  }
  public static int removeDulplicates(int[] nums){
    if (nums.length == 0) return 0;
    int i = 0;
    for (int j = 1; j < nums.length; j++){
      if (nums[i] != nums[j]){
        i++;
        nums[i] = nums[j];
      }
    }
    return i+1;
  }
}
View Code

四、寻找两个有序数组的中位数_4(数组)

/*
给定两个大小为 m 和 n 的有序数组?nums1 和?nums2。

请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为?O(log(m + n))。

你可以假设?nums1?和?nums2?不会同时为空。

示例 1:

nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]

则中位数是 2.0
示例 2:

nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]

则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

*/

public class 寻找两个有序数组的中位数_4 {
  public static void main(String[] arg){
    int[] nums1 = {};
    int[] nums2 = {2,3};
    System.out.println(findMedianSortedArrays(nums1,nums2));
  }

  public static double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
    int m = nums1.length;
    int n = nums2.length;

    int[] numsAll = new int[ m+n ];
    int i = 0;
    int j = 0;
    while (i < m && j < n){
      if (nums1[i] < nums2[j]){
        numsAll[i+j] = nums1[i];
        i++;
      } else{
        numsAll[i+j] = nums2[j];
        j++;
      }
    }

    for (int a=i+j; a < m+n; a++ ){
      if (i < m){
        numsAll[a] = nums1[i];
        i++;
      }
      else{
        numsAll[a] = nums2[j];
        j++;
      }
    }
    int mid = (m+n)/2;
    if ((m+n)%2 == 0){
      return (numsAll[mid-1] + numsAll[mid]) / 2.0;
    }
    else{
      return numsAll[mid];
    }

  }
}
View Code

五、搜索插入位置_35(数组)

/*
给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。

你可以假设数组中无重复元素。

示例 1:

输入: [1,3,5,6], 5
输出: 2
示例?2:

输入: [1,3,5,6], 2
输出: 1
示例 3:

输入: [1,3,5,6], 7
输出: 4
示例 4:

输入: [1,3,5,6], 0
输出: 0
 */
public class 搜索插入位置_35 {
  public static void main(String[] args){
    int[] nums = {1,2,5,7};
    int target = 2;
    searchInsert(nums,target);
  }

  public static int searchInsert(int[] nums, int target) {
    int len = nums.length;
    if (len <= 0) return 0;
    if (nums[len-1] < target) return len;
    int left = 0 , right = len - 1;

    while (left <= right){
      int mid = (left + right) / 2;
      if (nums[mid] > target){
        right = mid - 1;
      }
      else if (nums[mid] < target){
        left = mid + 1;
      }
      else{
        return mid;
      }
    }
    return left;

  }

}
View Code

六、杨辉三角_118 (二维数组)

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class 杨辉三角_118 {
  public static void main(String[] args){
    int numRows = 5;
    generate(numRows);

  }
  public static List<>> generate(int numRows){
    List<>> triangle = new ArrayList<>> ();
    if (numRows == 0) return triangle;
    triangle.add(new ArrayList());
    triangle.get(0).add(1);
    for (int i= 1; i < numRows; i++){
      List row = new ArrayList<>();
      List preRow = triangle.get(i - 1);
      row.add(1);
      for (int j = 1; j < i; j++){
        row.add(preRow.get(j) + preRow.get(j-1));
      }
      row.add(1);
      triangle.add(row);
    }
    return triangle;

  }
}
View Code

七、盛最多水的容器_11(数组)

/*
给定 n 个非负整数 a1,a2,...,an,每个数代表坐标中的一个点?(i,?ai) 。在坐标内画 n 条垂直线,垂直线 i?的两个端点分别为?(i,?ai) 和 (i, 0)。找出其中的两条线,使得它们与?x?轴共同构成的容器可以容纳最多的水。

输入: [1,8,6,2,5,4,8,3,7]
输出: 49
链接:https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water。
 思路:
 两个首尾指针L,R,面积等于 高( tmp = min(nums[L],nums[R]) * 底 (R-L);
 然后,如果高等于nums[L],则L++;
 如果高等于nums[R], 则R--;

 */

public class 盛最多水的容器_11 {
  public static void main(String[] args){
    int[] height = {1,8,6,2,5,4,8,3,7};
    System.out.println(maxArea(height));
  }
  public static int maxArea(int[] height){
    int L = 0 , R = height.length - 1;
    int area = Integer.MIN_VALUE;
    while (L < R){
      int temp = Math.min(height[L] , height[R]);
      area = Math.max(area, temp * (R - L));
      if (temp == height[L]) L++;
      else if (temp == height[R]) R--;
    }
    return area;
  }

}
View Code

八、买卖股票的最佳时机_121 (数组)

/*
给定一个数组,它的第?i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。

如果你最多只允许完成一笔交易(即买入和卖出一支股票),设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。

注意你不能在买入股票前卖出股票。

示例 1:

输入: [7,1,5,3,6,4]
输出: 5
解释: 在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5 。
   注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格。
示例 2:

输入: [7,6,4,3,1]
输出: 0
解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。


思路:两个变量,一个记录谷底数值,一个记录结果(即最大利润);
*/
public class 买卖股票的最佳时机_121 {
  public static void main(String[] args){
    int[] prices = {7,1,5,6,4,3};
    System.out.println(maxProfit(prices));

  }
  public static int maxProfit(int[] prices) {
    int minPrice = Integer.MAX_VALUE;
    int maxProfit = 0;
    for (int i = 0; i < prices.length; i++){
      if (prices[i] < minPrice){
        minPrice = prices[i];
      }
      else if (prices[i] - minPrice > maxProfit){
        maxProfit = prices[i] - minPrice;
      }
    }
    return maxProfit;

  }

}
View Code

?

?

字符串

一、Z型变换_6

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Z字型变换_6 {
  public static void main(String[] args){
    String s = "leetcodeishiring";
    int numsRow = 3;
    System.out.println(convert(s,numsRow));
  }

  public static String convert(String s,int numsRow){
    if (s.length() < numsRow) return s;

    //初始化
    List rows = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < Math.min(s.length(),numsRow); i++){
      rows.add(new StringBuilder());
    }

    int curRow = 0;
    boolean goingDown = false;
    for (char c:s.toCharArray()){
      rows.get(curRow).append(c);
      if (curRow == 0 || curRow == numsRow - 1) goingDown = !goingDown;
      curRow += goingDown ? 1 : -1;
    }

    StringBuilder res = new StringBuilder();
    for (StringBuilder row: rows){
      res.append(row);
    }
    return res.toString();

  }

}
View Code

二、二进制求和_67

/*
1011 + 1101 = 11000
*/
public class 二进制求和_67 {
  public static void main(String[] args){
    String a = "1011", b = "1101";
    System.out.println(addBinary(a,b));

  }
  public static String addBinary(String a,String b){
    StringBuilder ans = new StringBuilder();
    int ca = 0;
    for (int i = a.length() - 1, j = b.length() - 1; i >= 0 || j >= 0; i--, j--){
      int sum = ca;
      sum += (i >= 0) ? a.charAt(i) - '0' : 0;
      sum += (j >= 0) ? b.charAt(j) - '0' : 0;
      ca = sum / 2;
      ans.append(sum % 2);
    }
    ans.append(ca == 1 ? ca : "");
    return ans.reverse().toString();
  }
}
View Code

三、唯一摩尔斯密码词_804

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class 唯一摩尔斯密码词_804 {
  public static void main(String[] args) {
    String[] pwd = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....", "..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};
    String keys = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    char[] key = keys.toCharArray();
    Map map = new HashMap<>();

    String[] words = {"gin", "zen", "gig", "msg"};
    for (String word : words) {
      String password = "";
      for (char ch : word.toCharArray()) {
        password += pwd[ch - 97];
      }
      map.put(password, 1);
    }
    System.out.println(map.keySet().size());
  }
}
View Code

四、报数_38

/*
1 1 
2 11 "一个1"
3 21 "一个2一个1"
4 1211 "一个2一个1"
5 111221 "一个1一个2两个1"
6 312211
 */
public class 报数_38 {
  public static void main(String[] args){
    int n = 4;
    System.out.println(
        countAndSay(n)
    );

  }
  public static String countAndSay(int n) {
    String s = "11";
    if (n==1){
      return "1";
    } else if(n==2){
      return s;
    }

    for (int i = 2; i < n; i++ ){
      int j = 0;
      StringBuilder num = new StringBuilder();

      while (j < s.length()-1){
        int count = 1;
        while (j < s.length()-1 && s.charAt(j) == s.charAt(j+1)){
          count += 1;
          j++;
        }
        num.append(""+count).append(s.charAt(j));
        j++;
      }
      if (s.charAt(s.length()-1) != s.charAt(s.length()-2) ){
        num.append("1").append(s.charAt(s.length()-1));
      }
      s = num.toString();

    }
    return s;

  }
}
View Code

五、无重复的最长子串_3

/*
给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的?最长子串?的长度。

示例?1:

输入: "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:

输入: "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:

输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是?"wke",所以其长度为 3。
?  请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke"?是一个子序列,不是子串。
 */

import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

public class 无重复元素的最长子串_3 {
  public static void main(String[] args){
    String s = "dvdf";
    int res = lengthOfLongestSubstring(s);
    System.out.println(res);
  }

  public static int lengthOfLongestSubstring(String s) {
    Map map = new HashMap<> ();
    int start = -1;
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++){
      if (map.containsKey(s.charAt(i))){
        start = Math.max(start,map.get(s.charAt(i)));
      }
      res = Math.max(i - start,res);
      map.put(s.charAt(i),i);

    }
    return res;
  }
}
View Code

六、转换成小写字母_709

/*
所有字符串都转成小写
 */
public class 转换成小写字母_709 {
  public static void main(String[] args){
    String s = "HeLLo";
    System.out.println(toLowerCase(s));
  }

  public static String toLowerCase(String str){
    char[] cArray = str.toCharArray();
    for(int i= 0; i='A') {
        cArray[i] = (char) (cArray[i] + 32);
      }
    }
    return String.valueOf(cArray);
  }
}
View Code

七、验证回文串_125

/*
给定一个字符串,验证它是否是回文串,只考虑字母和数字字符,可以忽略字母的大小写。

说明:本题中,我们将空字符串定义为有效的回文串。

示例 1:

输入: "A man, a plan, a canal: Panama"
输出: true
示例 2:

输入: "race a car"
输出: false
 */
public class 验证回文串_125 {

  public static void main(String[] args){
    String s = "A man, a plan, a canal:Panama";
    System.out.println(isPal1(s));

  }

  public static boolean isPal1(String s){
    int len = s.length();
    s = s.toLowerCase();
    int i = 0, j = len - 1;
    while (i < j){
      while (!isAlpha(s.charAt(i))){
        i++;
        if (i == len){
          return true;
        }
      }
      while (!isAlpha(s.charAt(j))){
        j--;
      }
      if (s.charAt(i)!= s.charAt(j)){
        return false;
      }
      i++;
      j--;
    }
    return true;
  }

  public static boolean isAlpha(char c){
    if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= '0' &&c <= '9')){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
View Code

?

?

集合

一、有效的括号_20

/*
判断括号是否有效
 */
import javax.swing.text.html.ListView;
import java.util.HashMap;
import java.util.Stack;

public class 有效的括号_20 {
  private HashMap mapping;
  public 有效的括号_20(){
    this.mapping = new HashMap();
    this.mapping.put(')','(');
    this.mapping.put(']','[');
    this.mapping.put('}','{');
  }
  public static void main(String[] args){
    String s = "(()[])";
    有效的括号_20 res = new 有效的括号_20();
    System.out.println(res.isValid(s));


  }
  public boolean isValid(String s){
    Stack stack = new Stack<>();
    for (char ch : s.toCharArray()){
      if (this.mapping.containsKey(ch)) {
        char popChar = stack.isEmpty() ? '#' : stack.pop();
        if (popChar != this.mapping.get(ch)) {
          return false;
        }
      } else {
          stack.push(ch);
      }
    }
    return stack.isEmpty();
  }
}
View Code

?

?

链表

一、两数相加_2

/*
给出两个?非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照?逆序?的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储?一位?数字。

如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0?开头。

示例:

输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807
 */

import java.util.ArrayList;
class ListNode{
  int val;
  ListNode next;
  ListNode(int x){ val = x; }
}

public class 两数相加_2 {
  public static void main(String[] args) {
    ListNode l1 = new ListNode(1);
    ListNode head1 = l1;
    for (int i = 2; i < 5; i++){
      l1.next = new ListNode(i);
      l1 = l1.next;
    }
    ListNode l2 = new ListNode(3);
    ListNode head2 = l2;
    for (int i = 4; i < 6; i++){
      l2.next = new ListNode(i);
      l2 = l2.next;
    }
    ArrayList list = new ArrayList ();
    ListNode res = addNum(head1,head2);
    while (res != null){
      list.add(res.val);
      res = res.next;
    }
    list.stream().forEach(System.out::println);
  }

  public static ListNode addNum (ListNode l1 , ListNode l2){
    ListNode res = new ListNode(0);
    ListNode head = res;
    int flag = 0;
    while (l1 != null || l2 != null){
      int x = (l1 != null) ? l1.val : 0;
      int y = (l2 != null) ? l2.val : 0;
      int sum = x + y + flag;
      flag = sum / 10;
      res.next = new ListNode(sum % 10);
      res = res.next;
      if (l1 != null) l1 = l1.next;
      if (l2 != null) l2 = l2.next;
    }

    if (flag > 0){
      res.next = new ListNode(flag);
    }
    return head.next;
  }
}
View Code

?标签:10,java,String,nums,int,static,return,public

cc彩球网cc国际总代理专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有