ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页?>?其他分享> 文章详细

面向对象:类方法,静态方法

2019-10-14 23:01:17??阅读:12??来源: 互联网

标签:func1?静态方法?##?.#?面向对象?print?方法?cls


04 类方法
@classmethod
只能有类名调用(对象调用,传给cls参数的也是该对象的所属类).
使用场景:
1,无需对象参与.
2,对类中的静态变量进行修改.
3,在父类中类方法得到子类的类空间,为所欲为.

05 静态方法
@staticmethod
# 1,代码块.清晰.
# 2,复用性.

# 类方法

# class A:
# def func(self): # 普通方法
# print(self)
#
# @classmethod # 类方法
# def func1(cls):
# print(cls)


# a1 = A()

# a1.func()
# A.func(a1)


# 类方法: 通过类名调用的方法,类方法中第一个参数约定俗称cls,python自动将类名(类空间)传给cls.
# A.func1()

# a1 = A()
# a1.func1() # 对象调用类方法,cls 得到的是类本身.


#类方法的应用场景:
#1, 类中 有些方法是不需要对象参与.

# class A1:
# name = 'alex'
# count = 1
#
# @classmethod
# def func1(cls): # 此方法无需对象参与
# return cls.name + str(cls.count + 1)

# A.func1(111) 不可取
# a1 = A()
# print(a1.func1())
# print(A.func1())


# 静态方法

# 2, 对类中的静态变量进行改变,要用类方法.

# 3,继承中,父类得到子类的类空间.

# class A:
# age = 12
# @classmethod
# def func1(cls): # 此方法无需对象参与
# # print(cls)
# # 对B类的所有的内容可以进行修改.
# print(cls.age)
# # return cls.name + str(cls.count + 1)
#
# class B(A):
# age = 22
# B.func1()

# 不通过类方法,想让我的父类的某个方法得到子类的类空间里面的任意值.
# class A:
# age = 12
#
# def func2(self):
# print(self) # self 子类的对象,能得到子类 空间的任意值
#
# class B(A):
# age = 22
#
# b1 = B()
# b1.func2()

# 静态方法:
class A:

@staticmethod
def login(username, password):
if username == 'alex' and password == 123:
print('登录成功')
else:
print('登录失败...')


A.login('alex',1234)

# def login(username,password):
# if username == 'alex' and password == 123:
# print('登录成功')
# else:
# print('登录失败...')
#
# login('alex',1234)

# 1,代码块.清晰.
# 2,复用性.


标签:func1,静态方法,##,.#,面向对象,print,方法,cls

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有